Regulamin 1. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę.

 3. Konto – zapis informatyczny umieszczony i utworzony w Serwisie przez Użytkownika, po dokonaniu przez Użytkownika skutecznego zarejestrowania się w Serwisie (tj. po podaniu i potwierdzeniu danych, dokonaniu przez Użytkownika zakupu Usługi oferowanej w Serwisie do sprzedaży przez Usługodawcę i akceptacji postanowień wymaganych Regulaminów). Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą (loginem, będącym adresem email Użytkownika) i dostęp do niego jest zabezpieczony hasłem Użytkownika. Konto – w zależności od typu Konta i związanych z nim uprawnień – stanowi indywidualny panel Użytkownika uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, który umożliwia Użytkownikowi, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, jak i innych regulaminach obowiązujących u Usługodawcy, a zaakceptowanych przez Użytkownika oraz określonych w odrębnie zawartych przez Użytkownika z Usługodawcą umowach, korzystanie z Serwisu, a także zawiera dane Użytkownika, dostęp do dokumentów elektronicznych (regulaminy, umowy, faktury itp.), informacje o jego aktywności i działaniach podejmowanych w ramach Serwisu oraz o dokonanych zakupach, zawieranych umowach i rozliczeniach.

 4. Rejestracja – rejestracja (założenie Konta) w Serwisie. Minimalnymi warunkami rejestracji Konta w Serwisie są: podanie i potwierdzenie danych Użytkownika, dokonanie zakupu przez Użytkownika Usługi oferowanej w Serwisie i akceptacja postanowień wymaganych Regulaminów.

 5. Usługodawca – DUOMEDIA Artur Malec, ul. Jasna 32/1, 44-122 Gliwice, NIP 6311045746

 6. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; osoba prawna; jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową – która zakłada Konto w Serwisie, celem korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę.

 7. Usługa – usługa w rozumieniu kodeksu cywilnego, którą świadczy Usługodawca lub inny dostawca.

 8. Przedmiot transakcji – Towar lub Usługa, którego dotyczy Umowa w rozumieniu prawa cywilnego zawarta przez Użytkownika z Usługodawcą.

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

 10. Umowa – umowa sprzedaży lub udostępnienia do korzystania z Towarów, zawarta drogą elektroniczną, na podstawie odrębnego regulaminu.

 11. System teleinformatyczny – zgodnie z rozumieniem zawartym w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 12. Świadczenie usług drogą elektroniczną – zgodnie z rozumieniem zawartym w ustawie z dnia 1 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu oraz określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników, a także ma na celu uregulowanie kwestii istotnych związanych z zapewnieniem prawidłowego, niezakłóconego i zgodnego z prawem korzystania z Serwisu.

 2. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegana postanowień Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Użytkownicy posiadają prawo do korzystania z Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i ewentualnie określonych w dalszych zaakceptowanych przez Użytkownika regulaminach lub w zawartych przez Użytkownika umowach dotyczących korzystania z Serwisu.

 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, Strony Serwisu Internetowego lub oferowanych przez Usługodawcę lub inne uprawnione podmioty Towarów i Usług, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, a także w sposób naruszający dobra osobiste Usługodawcy i osób trzecich lub interesy Usługodawcy.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, w tym także do dokonywania zmian i modyfikacji Serwisu, w tym w szczególności jego funkcjonalności, rozwiązań technicznych i graficznych.

 5. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów itd. są własnością Usługodawcy lub Usługodawca ma prawo do dysponowania nimi na podstawie odrębnych umów, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz dalszych zaakceptowanymi przez Użytkownika regulaminami lub zawartymi przez Użytkownika umowami dotyczącymi korzystania z Serwisu.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów i Usług, jak i Towarów i Usług osób trzecich w tym ofert ze Sklepów Partnera, w formach stosowanych w sieci Internet.

 7. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania w ramach Serwisu treści zabronionych przez przepisy prawa (w tym np. treści propagujących przemoc, rasizm, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich).

 8. Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet (np. dotyczące możliwości pozyskania danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione), w szczególności poprzez stosowanie aktualizowanego oprogramowania antywirusowego i chroniącego tożsamość osób korzystających z sieci Internet.

 9. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika posiadającego Konto z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła jego Konta.

 10. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt Użytkownika.

 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób korzystających z Serwisu polegające na:

  1. publikowaniu przez Użytkowników treści, w szczególności treści nieprawdziwe, niepełne, obraźliwe bądź w inny sposób niedozwolone;

  2. działaniu i ich następstw związanych z nieprzestrzeganiem przez Użytkowników postanowień w szczególności Regulaminu;

  3. działaniu i następstw działań Użytkowników lub Osób korzystających z Serwisu sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa;

  4. zdolności Użytkowników do zawierania Umów drogą elektroniczną;

  5. działania lub zaniechania spowodowane działaniem siły wyższej;

  6. wszelkim działaniu lub zaniechaniu związanym z systemami teleinformatycznymi oraz urządzeniami niezależnymi od Usługodawcy bądź dostarczanymi przez kontrahentów Usługodawcy;

  7. utraconych przez Użytkowników lub osoby korzystające z Serwisu korzyści, w każdym przypadku.

 12. Usługodawca wyłącza w możliwie najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, swoją odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby korzystające z Serwisu lub Użytkowników oraz utracone przez nich korzyści.

§3 WARUNKI TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Użytkownik powinien korzystać z:

  1. jednej z dostępnych przeglądarek internetowych: Chrome, w wersji 54.0.2840.99 m lub nowszej, z włączoną obsługą Java Script oraz Cookies (ciasteczek); lub Firefox w wersji 49.01lub nowszej z włączoną obsługą Java Script oraz Cookies,

  2. programu pocztowego zgodnego z protokołem POP3, IMAP;

  3. połączenia internetowe o prędkości przesyłania danych powyżej 2 Mbps.

 2. Usługodawca, pomimo dołożenia należytej staranności, nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu.

 3. Korzystanie z usług za pomocą urządzeń lub programów o innych parametrach technicznych odbywa się na wyłączną odpowiedzialności Użytkownika.

§ 4 REJESTRACJA KONTA

 1. Każda z Osób korzystających z Serwisu może zarejestrować Konto w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem sklepu partnera zostaje utworzone Użytkownikowi Konto stałe w oparciu o dane podane w sklepie partnera.

 2. Rejestracja o której mowa w pkt 1 zd. 1 jest konieczna do korzystania z usług dostępnych jedynie z poziomu Konta, w tym w szczególności z możliwości składania Zamówień i zawierania Umów dotyczących Usług oferowanych przez Usługodawcę.

 3. W celu utworzenia Konta, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Usługodawcy, poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Konto dla Użytkownika zakłada Usługodawca. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualny login i hasło. W przypadku, kiedy dochodzi do założenia Konta w sposób określony w pkt 1 zd 2 login i hasło są tożsame z loginem i hasłem Konta w sklepie partnera.

 4. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik powinien:

  1. wypełnić przynajmniej wszystkie pola oznaczone jako wymagane;

  2. podać dane dotyczące wyłącznie Użytkownika zgodnie z prawdą; Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w formularzu rejestracyjnym;

  3. powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i innych dokumentów oraz informacji udostępnianych i przekazywanych przez Usługodawcę;

  4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz na jego Koncie.

 5. Przesłanie przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego oznacza:

  1. zawarcie umowy o prowadzenie przez Usługodawcę dla Użytkownika wybranego rodzaju Konta, na czas nieokreślony;

  2. złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;

  3. przyjęcie do wiadomości i akceptację Regulaminu oraz innych złożonych przez Użytkownika oświadczeń;

  4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz na jego Koncie.

 6. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę dotyczącą prowadzenia Konta, w każdym czasie poprzez złożenie stosownego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Usunięcie Konta nastąpi w terminie 14 dni. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Usługodawca jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika lub świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zakończenia realizacji wszystkich Zamówień lub Usług.

 7. Usługodawca może żądać od Użytkownika udokumentowania danych wskazanych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym oraz podanych na Koncie.

 8. Użytkownik po zalogowaniu się do Konta może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest również na bieżąco aktualizować dane podane podczas rejestracji lub na Koncie.

 9. Dane podane przez Użytkownika udostępniane są publicznie w zakresie takim, na jaki zgadza się Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu oraz innych oświadczeń złożonych przez Użytkownika.

 10. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania danemu Użytkownikowi dostępu do Serwisu, Konta, a także innych usług i praw powiązanych z posiadaniem Konta, w przypadku działania przez takiego Użytkownika na szkodę Usługodawcy, jego partnerów, i innych Użytkowników, a także w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Serwisu, Konta i innych usług i praw powiązanych z posiadaniem Konta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: w przypadkach przełamywania przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania o charakterze hackerskim lub crackerskim. Zablokowanie dostępu do Serwisu, Konta i innych usług i praw powiązanych z posiadaniem Konta, z wymienionych przyczyn, trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu dla Użytkownika. O zablokowaniu dostępu, Usługodawca zawiadomi Użytkownika drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 5 ZAMÓWIENIA

 1. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi dostęp do narzędzi pozwalających na układanie menu restauracyjnych według zapotrzebowania Użytkownika oraz ich publikowania na podstronie użytkownika

 2. Świadczenie usługi jest odpłatne. Koszt miesięcznego świadczenia wynosi 49 zł netto powiększonej o podatek vat w wysokości 23% tj. 60,27 zł brutto. Płatność następuje w jeden ze wskazanych niżej sposobów

  1. przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy

  2. za pośrednictwem PayU

 3. Płatność następuje z góry. Po uiszczeniu płatności dostęp do usługi jest zapewniony na okres miesiąca kalendarzowego

§ 6 REKLAMACJE

 1. Usługodawca odpowiada za wady Usług na podstawie obowiązujących przepisów prawa

 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej nabytych od Usługodawcy co do realizacji Usług w tym zasad działania promocji oraz programów, które powołują się na niniejszy regulamin lub odpowiednio odsyłają do niego.

 3. Reklamacje są składane za pomocą specjalnego Panelu dostępnego pod adresem

 4. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie danych Partnera wraz z jego adresem korespondencyjnym (np. adresem zamieszkania), oraz adresem email a także oświadczeniem co do sposobu odpowiedzi na reklamację.

 5. Na żądanie Użytkownika, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi otrzymanie reklamacji pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.

 6. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w ust. 6, Usługodawca wyjaśnia Użytkownikowi przyczyny opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 8. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia zgodnie z brzmieniem ust. 5 – Usługodawca zwraca się do Uzytkownika z prośbą o jej uzupełnienie.

 9. Odpowiedź na reklamację zamieszczana jest w na koncie Użytkownika, a także doręczana jest na podany przez Użytkownika adres poczty e-mail. Na żądanie Użytkownika odpowiedź jest udzielana w formie pisemnej listem poleconym.

 10. Użytkownik powinien mieć na uwadze, że złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Użytkownika zastrzeżeń, może ułatwić i przyspieszyć rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 11. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Użytkownika przysługujących mu na podstawie przepisów prawa.

§ 7 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik akceptując Regulamin, wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę do gromadzenia, udostępniania i przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w trakcie rejestracji, jak i dalszej współpracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe przekazane Usługodawcy, podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie w procesie Rejestracji wymaganych danych, uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta.

 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celach związanych z nawiązaniem, ukształtowaniem treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługodawcę z Użytkownikiem, w celach określonych w wiążących Użytkownika z Usługodawcą Regulaminach i Umowach, w celach reklamowych, marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Usługodawcy oraz współpracujących z nim partnerów i świadczonych przez nich usług.

 5. Użytkownik otrzymywać będzie informacje marketingowe i handlowe wyłącznie w przypadku, gdy wyrazi na to zgodę. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawo dostępu do gromadzonych własnych danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach reklamowych i marketingowych.

 6. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia przez Użytkownika Konta oraz zakończenia jakiejkolwiek współpracy z Usługodawcą, w tym zakończenia realizacji przez Usługodawcę wszelkich usług na rzecz Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 7. Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, w tym także przed innymi przypadkami ujawnienia tych danych bądź ich utraty i bezprawną modyfikacją.

 8. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą lub na wniosek Użytkownika, bądź też zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek uprawnionych organów, albo jest to konieczne do świadczenia usług związanych z niniejszym Serwisem.

 9. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. W przypadku zaznaczenia opcji „Zapamiętaj mnie” przy logowaniu na Konto w pliku „Cookies” będą przechowywane informacje identyfikacji Użytkownika. Dodatkowo Usługodawca stosuje pliki „cookies” w celu zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników, weryfikacji i rozwoju swojej oferty obejmującej Towary i Usługi, w celach statystycznych oraz marketingowych mających na celu poprawne przydzielanie prowizji od zakupionych towarów w systemie partnerskim.

 10. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu lub Stron Internetowych Serwisu a także problemy z poprawnym rozliczaniem Towarów i Usług w systemie partnerskim Usługodawcy.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2017 r.

 2. Treść Regulaminu jest dostępna do pobrania w Serwisie w formie pliku PDF.

 3. Regulamin podlega prawu właściwemu dla siedziby Usługodawcy

 4. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe zapisy i postanowienia Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

 5. O ile nic innego nie wynika z innych regulaminów i umów niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do przedmiotu regulacji tych regulaminów, chyba że szczególne zapisy tych regulaminów przewidują inaczej.

 6. O zmianach Regulaminu i prawie odmowy ich akceptacji, Użytkownicy zostaną powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na wskazany przez nich w procesie Rejestracji adres poczty elektronicznej.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę tj. DUOMEDIA Artur Malec, ul. Jasna 32/1, 44-122 Gliwice, NIP 6311045746 na potrzeby realizacji usług w serwisie menumanager.pl w tym związaną z zapewnieniem działania usług i całego serwisu oraz na wskazywanie mojej osobie nowych funkcjonalności jakie będą dostępne w serwisie.

Zacznij od miesięcznego bezpłatnego okresu próbnego

Karta kredytowa nie jest wymagana do rejestracji.
Jeżeli potrzebujesz więcej czasu na wypróbowanie - napisz kontakt@menumanager.pl